ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


1. „Захарни заводи” АД е регистриран администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

2. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани във връзка с настоящата Игра, както и с цел известяване на участниците относно последващи промоции на „Захарни заводи” АД. В случай че участникът се е съгласил, Организаторът има право да изпраща на участника информация за продукти, промоции и други активности на предоставените от участника детайли за контакт (мобилен телефон, електронна поща, адрес) .

3. Регистрирайки се на Сайта на Играта, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „Захарни заводи” АД и неговите договорни партньори: „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪН“ АД, ЕИК 131384920, както и куриери - личните си данни (три имена, електронна поща (имейл), телефон, адрес за кореспонденция, адрес за доставка на наградата, ЕГН), с цел участие в тази Игра, установяване на контакт с печелившите и доставка на награда. Организаторът има право да предостави на трети лица личните данни на регистрираните участници съгласно т.4.6. от Общите условия на играта.

4. Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена могат да бъдат публикувани на уеб сайта на Играта www.mentina.bg и могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане.

5. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да коригира или заличи негови/нейните лични данни. За тази цел участникът подава писмено искане на адрес: Горна Оряховица, ул. “Свети княз Борис І” №29 за “Захарни заводи” АД или e-mail на адрес: clients@zaharnizavodi.com

6. Участник, който поиска данните му/й да бъдат заличени, автоматично прекратява участието си в Играта и неговото/ нейното име няма да бъде включено в разпределението за наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и доставка на наградите).

7. С участието си в промоционалната игра потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения чрез SMS или e-mail във връзка с провеждането на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност и пазара или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора.